วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การออมและการลงทุน

การออมการออม คือ การเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งไว้จากส่วนที่เหลือการบริโภค เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นในอนาคต

การออม = รายได้ - การบริโภค

การออมเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเงินส่วนนี้ของประชาชนจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในเศรษฐกิจต่างๆ ประเทศที่มีประชากรที่ออมมากย่อมมีเงินทุนมาก ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

ความสำคัญของการออม

1. ครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต
2. ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ครอบครัวมีมาตรฐานการดำเนินชีวิตสูงขึ้น
4. มีเงินลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
5. ลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ


วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แบบทดสอบ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย ม.2

                                                                                                                                   มีเวลา 10 นาทีนะจ๊ะ


สังคมศึกษา ม.2

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม

 เวียดนามเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นแบบเมืองขึ้น ดังนั้นเวียดนามจะต้องนับถือศาสนาตามแบบอย่างที่จีนนับถือ. เริ่มแรกทีเดียวเวียดนามได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋าและขงจื้อ  จนกระทั่ง พ.ศ.732 จึงได้มีคณะธรรมทูตจากจีนไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานแต่ยังไม่แพร่หลายนัก

เมื่อราชวงศ์ดินห์ขึ้นมามีอำนาจปกครองเวียดนาม พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงได้รับการฟื้นฟูและนับถือกันอย่างแพร่หลาย

ช่วงของราชวงศ์ดินห์ ราชวงศ์เล และราชวงศ์ลี พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเอาใจใส่ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นนักปราชญ์ รอบรู้วิชาต่างๆ เช่น  กฎหมาย วรรณคดี แพทย์ โหราศาสตร์ เป็นต้น จึงทำให้ประชาชนศรัทธาในพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นไปอย่างแพร่หลาย

เมื่อถึงราชวงศ์ตรัน พระพุทธศาสนานิกายมหายานก็เสื่อมลง เพราะจีนสนับสนุนให้เผยแผ่ลัทธิขงจื้อและเต๋า และยังได้ยึดเอาคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาไปทำลายทิ้งจำนวนมาก

ระหว่าง ปี พ.ศ.2017-พ.ศ.2345 เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้มีการแย่งชิงอำนาจกัน  ต่างฝ่ายต่างต้องการชักจูงชาวพุทธให้มาเป็นฐานกำลังของตนเอง  ดังนั้นในช่วงนี้พระพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องเวทมนต์คาถาและอภินิหารต่างๆ