วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.2

                                                                                                                                   มีเวลา 10 นาทีนะจ๊ะ


สังคมศึกษา ม.2

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การออมและการลงทุน

การออมการออม คือ การเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งไว้จากส่วนที่เหลือการบริโภค เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นในอนาคต

การออม = รายได้ - การบริโภค

การออมเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเงินส่วนนี้ของประชาชนจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในเศรษฐกิจต่างๆ ประเทศที่มีประชากรที่ออมมากย่อมมีเงินทุนมาก ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

ความสำคัญของการออม

1. ครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต
2. ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ครอบครัวมีมาตรฐานการดำเนินชีวิตสูงขึ้น
4. มีเงินลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
5. ลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ


วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แบบทดสอบ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย ม.2

                                                                                                                                   มีเวลา 10 นาทีนะจ๊ะ


สังคมศึกษา ม.2