วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

สิทธิของผู้บริโภค ม.2

สิทธิของผู้บริโภค


ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไข พ.ศ.2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคไว้ 5 ประการดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะได้รับการแสดงฉลากตามความจริง รวมถึงสิทธิที่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าตามความสมัครใจของผู้บริโภค โดยปราศจากการผูกขาดทางการค้าและชักจูงที่ไม่เป็นธรรม

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินในกรณีใช้ด้วยความระมัดระัวัง

4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หมายถึง สิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายหากไม่ได้รับความเป็นธรรม

5. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

สังคมศึกษา ม.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น